Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Het Theaterschip voor de theaterschool, de deelname aan projecten van Het Theaterschip en de verhuur.

ALGEMENE VOORWAARDEN THEATERSCHOOL

ALGEMENE VOORWAARDEN THEATERSCHOOL

Prijzen lesjaar 2020-2021

Het lesgeld voor leerlingen Primair Onderwijs bedraagt € 202,50.

Het lesgeld voor leerlingen Voortgezet Onderwijs tot 21 jaar bedraagt € 270,00.

Het lesgeld voor leerlingen van 21 en ouder bedraagt € 326,70, inclusief 21 % btw.

Inschrijving

 • Inschrijving voor (proef)lessen vindt plaats via het inschrijfformulier, te vinden op de website theaterschip.nl
 • Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend.
 • Inschrijving van een deelnemer jonger dan 18 jaar dient door de ouders/verzorgers van de deelnemer gedaan te worden.
 • Na inschrijving wordt via mail een inschrijfbevestiging verstuurd.
 • Het inschrijfformulier wordt bewaard tot het einde van het lesjaar, mits het volledige lesgeld voldaan is.

Betaling

 • Bij inschrijving verplicht de deelnemer en/of de ouders/verzorgers zich tot het betalen van het gehele lesgeld.
 • Het lesgeld wordt, naar keuze van de deelnemer, in 1 of 2 termijnen betaald. Hiertoe ontvangt de deelnemer of diens ouder/verzorger een factuur/facturen per mail.
 • Als er geen voorkeur voor betaling is aangegeven, wordt het lesbedrag in 1 termijn geïncasseerd.
 • Als niet betaald wordt, na een herinnering, zal het Theaterschip een incassobureau inschakelen. Incassokosten en wettelijke rente zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Als de deelnemer in gebreke blijft kan de deelnemer de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat daarmee de betalingsplicht vervalt.

Stichting Leergeld Deventer

 • Voor deelnemers die betalen met een cheque van Stichting Leergeld Deventer hanteren wij als uiterste inschrijfdatum de datum vermeld op de cheque om het lesgeld te kunnen incasseren.
 • Wij incasseren voor PO het lesgeldbedrag van € 202,50.
 • Wij incasseren voor VO de maximale bijdrage van € 250,00.

Proeflessen

 • Voor nieuwe deelnemers geldt dat de eerste twee lessen als proeflessen beschouwd worden. Deze lessen worden alleen gefactureerd wanneer de deelnemer besluit door te gaan met het volgen van lessen.
 • Als een deelnemer direct na deze twee lessen afziet van deelname dient dit per mail te worden gemeld aan info@theaterschip.nl

Teruggave lesgeld

 • Afwezigheid bij, of het afbreken van de theaterschoollessen (ongeacht de daarvoor opgegeven reden) geeft geen recht op vermindering of teruggave van het lesgeld.
 • Een uitzondering hierop is wanneer de leerling naar een plek buiten de regio verhuist, waardoor de lessen niet bezocht kunnen worden. In dit geval kan schriftelijk om teruggave van het restant lesgeld verzocht worden via een mail aan info@theaterschip.nl

Plaatsing

 • De Theaterschool biedt lessen in Deventer van dinsdag tot en met vrijdag, afhankelijk van het aantal groepen.
 • Plaatsing van deelnemers geschiedt op basis van leerjaar op school of leeftijd.
 • Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de leeftijd van de deelnemers is het mogelijk dat de deelnemer in een andere les wordt ingedeeld dan waarvoor is ingeschreven. Mocht dit het geval zijn dan wordt hierover per mail contact opgenomen.
 • Uiterlijk twee weken voor aanvang van het seizoen ontvangt de deelnemer een uitnodiging voor de eerste les. De lesdata staan in de jaarplanning, te vinden op de website.
 • Wij werken gedurende het seizoen in 3 blokken van 10 lessen, totaal 30 lessen, voor de Theaterklassen.
 • Instromen na de start van het seizoen kan tijdens het 1e en 2e blok, mits er plaats is in de betreffende groep.
 • Instromen kan altijd pas na overleg met het Theaterschip info@theaterschip.nl of 0570-547737.
 • Het lesgeld wordt aan het resterende aantal lessen aangepast.

Afwezigheid deelnemer

 • Als een deelnemer niet in staat is een les bij te wonen dient dit tijdig en bij voorkeur per mail aan info@theaterschip.nl doorgegeven te worden. Eventueel kan tijdens kantooruren afwezigheid telefonisch worden doorgegeven op nummer 0570-547737.
 • Regelmatig verzuim van lessen kan leiden tot ontzegging van het meedoen aan een theaterproductie of – presentatie.
 • Ontzegging kan eveneens plaatsvinden als een deelnemer voorafgaand aan of tijdens de les alcohol of drugs heeft genuttigd en als een deelnemer tijdens aanwezigheid bij de Theaterschool verbaal en/of non-verbaal agressief is naar deelnemers of docent. Te allen tijde zal in genoemde situaties waar het minderjarige deelnemers betreft contact zijn met ouders/verzorgers.

Uitval van lessen

 • De Theaterschool heeft de intentie om alle lessen, die aan het begin van het seizoen volgens de jaarplanning zijn vastgelegd, volledig te verzorgen.
 • Bij afwezigheid van een docent wordt doorgaans een andere docent ingezet.
 • Als door omstandigheden niet aan deze verplichting kan worden voldaan, zal de uitgevallen les worden ingehaald. Mogelijke data hiervoor zijn opgenomen in de jaarplanning.

Toegang ouders/verzorgers tot lessen

 • Ouders/verzorgers zijn welkom om de presentatielessen bij te wonen. Deze worden vermeld in de jaarplanning en in de nieuwsbrief “Flessenpost”, die maandelijks per mail verzonden wordt aan deelnemers en ouders/verzorgers.

Deelname Plusprojecten

 • Naast de reguliere lessen en presentaties kunnen leerlingen ook meedoen aan de zogenaamde Plusprojecten.
 • Plusprojecten worden aangekondigd in de Flessenpost.
 • Voor Plusprojecten gelden de Algemene voorwaarden deelname projecten Theaterschip.

Deventer, 20 mei 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME PROJECTEN THEATERSCHIP

Inschrijving

 • Inschrijving vindt plaats via het inschrijfformulier op de website theaterschip.nl
 • Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend.
 • Na inschrijving wordt via mail een inschrijfbevestiging verstuurd.

Betaling

 • Betaling van de deelname vindt plaats voorafgaand aan het project, je ontvangt hiervoor een factuur.
 • Als voor de start van het project niet betaald is gaat deelname niet door.

Annuleringsregeling

 • Het Theaterschip hanteert een annuleringsregeling. Een annulering dient schriftelijk te gebeuren via info@theaterschip.nl
 1. De deelnemer kan tot een maand voor aanvang van het project kosteloos annuleren.
 2. Tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van het project zijn de annuleringskosten 50% van het totaalbedrag.
 3. Tussen 2 weken en 1 week voor aanvang van het project zijn de annuleringskosten 75% van het totaalbedrag.
 4. Bij een annulering minder dan een week voor aanvang van het project zijn de annuleringskosten 100% van het totaalbedrag.
 • Als het Theaterschip het project annuleert zal 100% restitutie van deelnamegeld plaatsvinden.
 • De restitutie van het deelnamegeld zal gestort worden op de bankrekening waarvan betaald is.

Aansprakelijkheid

 • Het Theaterschip kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het kwijtraken van (kostbare) spullen.
 • Het Theaterschip kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel tijdens de periode dat de deelnemer aan het project deelneemt. Uiteraard zal alles in het werk gesteld worden om een veilige omgeving te creëren.
 • De algemene huisregels dienen nageleefd te worden door de deelnemers.
 • Boetes (bijv. verkeersboetes, boetes voor het betreden van verboden terrein), veroorzaakt door deelnemers, worden niet door het Theaterschip betaald. Als de boetes gericht zijn aan het Theaterschip worden deze verhaald op de veroorzaker van de boete.

Afwezigheid deelnemer

 • Als een deelnemer niet in staat is een projectdag bij te wonen dient dit tijdig en bij voorkeur per mail aan info@theaterschip.nl doorgegeven te worden. Eventueel kan tijdens kantooruren afwezigheid telefonisch worden doorgegeven op nummer 0570-547737.
 • Regelmatig verzuim van projectdagen kan leiden tot ontzegging van het meedoen aan het project.
 • Ontzegging kan eveneens plaatsvinden als een deelnemer voorafgaand aan of tijdens de projectdag alcohol of drugs heeft genuttigd en als een deelnemer tijdens aanwezigheid bij het project verbaal en/of non-verbaal agressief is naar deelnemers of medewerkers van of namens het Theaterschip. Te allen tijde zal in genoemde situaties waar het minderjarige deelnemers betreft contact zijn met ouders/verzorgers.

Algemene huisregels

 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij instructies van de medewerkers van of namens het Theaterschip opvolgen.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij respectvol met elkaar en de ruimtes waarin de activiteiten plaatsvinden omgaan. Materiële schade wordt verhaald op de veroorzaker(s) van de schade.

Auteursrecht en foto/video-opnames

 • Publiek en deelnemers mogen, uitsluitend na toestemming van de projectleider, tijdens presentatiemomenten voor eigen gebruik foto- en/of video-opnames maken.

Artistieke rechten

 • Er kunnen beeldmateriaal en geluidsopnames door het Theaterschip gemaakt worden tijdens de activiteiten.
 • Beeldmateriaal en geluidsopnames gemaakt door het Theaterschip zijn en blijven eigendom van het Theaterschip.
 • Beeldmateriaal en geluidsopnames worden door het Theaterschip en eventuele samenwerkingspartners voor interne bedrijfsvoering en PR-doeleinden van het Theaterschip gebruikt.
 • We zullen aan leerlingen en ouders/verzorgers toestemming voor publicatie vragen wanneer bijzondere persoonskenmerken opgemaakt kunnen worden uit de foto of video.
 • Van alle presentaties en uitvoeringen van het Theaterschip berusten de rechten bij het Theaterschip.

Privacy persoonsgegevens

Klachten

 • Mocht u een klacht hebben dan kunt u dit schriftelijk melden via info@theaterschip.nl
 • Naar aanleiding van uw mail nemen wij contact met u op om te zoeken naar een oplossing of om een toelichting te geven.

Deventer, 20 mei 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR

Informatieaanvraag

Betaling

 • Betaling geschiedt, tenzij anders overeengekomen, na de uitvoering van de opdracht via een factuur. Deze factuur moet binnen de gestelde betalingstermijn voldaan worden.

Annuleringsregeling

 • Het Theaterschip hanteert een annuleringsregeling. Dit doen we in geval van annulering op korte termijn. Reden is dat we op korte termijn geen andere instelling kunnen laten boeken.
 1. De opdrachtgever kan tot een maand voor de geplande opdracht kosteloos annuleren.
 2. Tussen de maand en 2 weken voor aanvang van de opdracht zijn de annuleringskosten 25% van het totale bedrag.
 3. Tussen de 2 weken en 2 dagen voor aanvang van de opdracht zijn de annuleringskosten 50% van het totale bedrag.
 4. Bij een annulering binnen 48 uur voor aanvang van de opdracht zijn de annuleringskosten 75% van het totale bedrag.

Aansprakelijkheid en schade

 • De huurder moet een aansprakelijkheidsverzekering hebben waarmee schade ontstaan aan het pand, inventaris of personen waarvoor de huurder aansprakelijk kan worden gehouden wordt gedekt.
 • Eigendommen van de huurder die worden opgeslagen in het gehuurde pand blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Vanzelfsprekend zal het Theaterschip zorgvuldig omgaan met deze eigendommen.

Verantwoordelijkheid bij verhuur zonder bezoekers

 • Huurder is verantwoordelijk voor de gebruikers die tijdens de huurperiode in het pand aanwezig zijn.
 • De verhuurder is verantwoordelijk voor de veilige staat waarmee het gehuurde wordt oplevert aan de huurder.
 • Eventuele (tijdelijke) wijzigingen door de huurder, na toestemming van de verhuurder, nadien aangebracht zijn voor risico van de huurder.

Verantwoordelijkheid bij verhuur met bezoekers

 • Huurder is verantwoordelijk voor de gebruikers en bezoekers die tijdens de huurperiode in het pand aanwezig zijn.
 • Als er sprake is van publieksactiviteiten, zoals een voorstelling, seminar of (muziek)feest, is de verhuurder verantwoordelijk voor de veiligheid en dienen zijn of haar aanwijzingen altijd gevolgd te worden.

Gebouw

 • De huurder mag zonder toestemming van de verhuurder geen wijzigingen aanbrengen in de inrichting (zowel technisch als meubilair) en mag geen (semi)permanente wijzigingen aanbrengen in vloer, wanden of plafond. Hieronder valt bijvoorbeeld boren, spijkeren of schroeven.

Schoonmaak

 • Het gehuurde zal bij aanvang schoon worden opgeleverd door de verhuurder.
 • Huurder levert het gehuurde opgeruimd op.
 • Mocht nadien blijken dat door de activiteiten van de huurder extra kosten moeten worden gemaakt voor schoonmaak- en/of herstelwerkzaamheden dan zullen deze kosten worden doorberekend aan de huurder middels meerwerk à €25,00 per uur. De extra inzet wordt berekend per 30 minuten.

Belasting vloeren en grid

 • De vloer is maximaal belastbaar met 750 kilo per vierkante meter. Aan het grid (buizenstelsel boven de speelvloer) mag alleen in overleg met de verhuurder extra gewicht worden gehangen.

Inzet Personeel

 • Bij publieksactiviteiten zal er altijd een medewerker aanwezig zijn namens de verhuurder. De tijdsinzet van deze medewerker is vastgelegd in de offerte.
 • Mocht door toedoen van de huurder een langere inzet noodzakelijk zijn dan worden deze kosten als meerwerk doorberekend aan de huurder a €35,00 per uur. De extra inzet wordt berekend per 30 minuten.

Bevestiging van offerte

 • Voor bevestiging van de offerte dient u deze te ondertekenen en retour te zenden naar: het Theaterschip, Scheepvaartstraat 9, 7411 MB Deventer. Of per mail naar rozemarijn@theaterschip.nl

Privacy persoonsgegevens

Klachten

 • Mocht u een klacht hebben dan kunt u dit schriftelijk melden via info@theaterschip.nl
 • Naar aanleiding van uw mail nemen wij contact met u op om te zoeken naar een oplossing of om een toelichting te geven.

Deventer, 20 mei 2020